Brownfieldové prostředí

Veřejné instituce

SEKM

Systém evidence kontaminovaných míst systematicky eviduje informace o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech a ekologických újmách. V systému bylo k březnu 2017 evidováno téměř 5 tisíc lokalit.

RIS

Regionální informační servis (RIS) je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace atd.

VÚMOP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy spravuje aplikaci „Limity využití půdy“, která podporuje zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou produkci, analyzuje dostupnost ploch zařazených do nižších tříd ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) a zobrazuje vrstvu zemědělských brownfieldů.

Partnerství pro české brownfieldy

Projekt je zaměřen na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldů.

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí ČR, která shromažďuje, hodnotí, interpretuje a distribuuje informace o životním prostředí.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad zpracovává právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících se majetku státu na základě žádosti organizačních složek státu a státních organizací.

VCPD

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze mapuje průmyslové dědictví, památky techniky a průmyslu na území České republiky z hlediska historie a teorie architektury, památkové péče a urbanismu.

Města

Město Brno

Město Brno vypracovalo seznam rozvojových lokalit zaznamenaných v GIS systému.

Město Ostrava

Interaktivní mapa brownfieldů v Ostravě.

Město Pardubice

Mapa brownfieldů v Pardubicích.

Kraje

Jihočeský kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

Jihomoravský kraj

Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Nabídka průmyslových nemovitostí v Ústeckém kraji.

Další organizace

Refill

Prázdné domy

Invest MORE – Moravskoslezský kraj