Finanční podpora

Program “Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

Garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a určenou organizací CzechInvest. Cílem programu je finanční podpora obcí a krajů za účelem revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následná přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy do 10 ha.

IROP

Garantem Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem programu je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Program „Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“

Program je zacílen na revitalizaci objektů typu brownfield, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru. Budovy budou po realizaci projektu sloužit široké veřejnosti a nebudou generovat zisk.

Program Smart Parks for the Future

Garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Cílem programu je finanční podpora obcí, krajů a státních organizací v projektech výstavby, rozvoje podnikatelských nemovitostí a regenerace brownfieldů včetně příslušné infrastruktury.

OPŽP

Garantem Operační programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí ČR.  Program podporuje zlepšování kvality vod a ovzduší, odstraňování odpadů a ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu, a energetické úspory.

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

OP PIK Program Nemovitosti

Garantem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a určenou organizací Agentura pro podnikání a inovace (API). Cílem programu je podpora malých a středních podnikatelů při modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov ve všech regionech České republiky mimo území hl. m. Prahy.

Program rozvoje venkova

Garantem Programu rozvoje venkova je Ministerstvo zemědělství ČR.  Program přispívá k rozvoji venkova v České republice na základě trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.

Program Expanze

Program Expanze (nástroj Českomoravské záruční a rozvojové banky) přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na financování projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB.