Operační program Životní prostředí

Cíl programu

Cílem Operační program Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Program nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, podnikajícím fyzickým osobám i neziskovým organizacím.

Program je rozdělen do pěti prioritních os, z nichž v případě regenerací brownfieldů lze využít  prioritní osu 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Ve vztahu k podnikatelským nemovitostem lze získat podporu v rámci prioritní osy 5: Energetické úspory.