Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Cíl programu

Cílem Programu je zajistit podmínky pro realizaci projektů v oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center a tím přispět k posílení hospodářského a regionálního rozvoje a vytvořit předpoklady pro vznik nových pracovních míst prostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti investičního prostředí zejména v hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionech.

Program na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování podpory obcím, svazkům obcí, krajům, státním podnikům, příspěvkovým organizacím státu a organizačním složkám státu na projekty výstavby, rozvoje podnikatelských nemovitostí a regenerace nemovitostí (tzv. brownfieldů), včetně příslušné infrastruktury. Podpora je v rámci Programu poskytována formou přímých dotací, návratných finančních výpomocí. Program je jedním ze základních nástrojů pro lákání přímých zahraničních investic a expanzi stávajících investorů tím, že přispívá k místnímu a hospodářskému rozvoji dotčených lokalit a spádových území a rozvoji funkčního trhu nemovitostí pro podnikání, zkvalitnění podnikatelské infrastruktury a ke zlepšování investičního a životního prostředí.