Program rozvoje venkova

Cíl programu

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření. Dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Programový dokument je schválen na období 2014 – 2020 a navazuje na Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013.

Podporované oblasti Programu jsou rozděleny do šesti priorit. Nemovitostí se týká zejména prioritní osa 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů. V rámci této prioritní osy jsou podporovány:

– Investice do zemědělských podniků
– Lesnická infrastruktura
– Zahájení činnosti mladých zemědělců
– Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
– Investice do nezemědělských činností