Program

 • 08:30-09:00 – Registrace, snídaně
 • 09:00-09:10 Úvodní slovo generální ředitelky agentury CzechInvest a ředitele Asociace developerů
 • 09:10-09:30 – Aktuální situace v oblasti brownfieldů v České republice
 • 09:30-10:50 Územní plánování a brownfieldy
 • 10:50-11:10 – Coffee break
 • 11:10-12:30 Financování brownfieldových projektů
 • 12:30-13:30 – Oběd
 • 13:30-14:50 Specifika brownfieldových projektů
 • 14:50-15:10 – Coffee break
 • 15:10-16:30 Příklady úspěšně realizovaných brownfieldů
 • 16:30-19:00 – Goodbye drink a prohlídka areálu Pragovky

Diskusní panely

Úvod – Aktuální situace brownfieldů v ČR – Agentura CzechInvest

Kateřina Kubizňáková

CzechInvest, vedoucí oddělení brownfieldových projektů

V Agentuře CzechInvest působila od roku 2005, kde se aktivně zabývala problematikou brownfieldů. Následně pracovala pro belgickou společnost PSR Brownfield Developers, která v ČR založila pobočku a řešila ekologicky znečištěné lokality. Od roku 2015 opět spolupracuje s Agenturou CzechInvest a nyní na pozici Vedoucí oddělení hledá možnosti financování a rozvoje brownfieldů v ČR.

1. Panel – Územní plánování a brownfieldy

Panel bude věnován problematice územního plánování, a to zejména ve vztahu k novele zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášce č. 500/2006 Sb, vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. Problematika bude prezentována a diskutována jak z teoretické roviny, tak na praktickém příkladu města Kladna, kde byl v nedávné době pořízen nový územní plán, regulační plán a územní studie. Současně bude prezentován proces přípravy revitalizace brownfieldu na konkrétním příkladu

Moderátor

Jaromír Hainc

IPR, ředitel Sekce detailu města. Autorizovaný architekt, vědecký pracovník na ČVUT v Praze

Podílel se na přípravě a tvorbě návrhu Metropolitního plánu na IPR, spolupracuje na projektech ve spolupráci se zahraničními partnery (OECD, ESPON) a je členem pracovní skupiny EUROCITIES pro metropolitní oblasti.Současně působí na ČVUT jako vědecko- výzkumný pracovník, podílí se na řešení výzkumných projektů.

Prezentující

Jan Lehký

Kinstellar, Managing Associate

Jan Lehký je Managing Associate v pražské kanceláři Kinstellar. Specializuje se na právo nemovitostí, správní právo a právo životního prostředí se zaměřením na výstavbu velkých průmyslových a infrastrukturních projektů. Má zkušenosti v oblasti energetického práva, přímých zahraničních investic, práva obchodních společností a soudních sporů a arbitráží. V minulosti poskytoval právní poradenství ohledně povolovacích řízení a výstavby projektů např. Hyundai Mobis, Strabag, Hochtief, Inteva, Prologis nebo Tesco.

Ondřej Rys

Město Kladno, radní zodpovědný za územní plánování

Je architekt a urbanista, od podzimu 2014 je jako radní města Kladna zodpovědný za územní plánování, architekturu a rozvoj v největším středočeském městě. Za dobu jeho působení město Kladno mj. zřídilo pozici architekta pro veřejný prostor, uspořádalo několik architektonických soutěží a přijalo nový územní plán, na jehož základě zpracovalo a přijalo několik regulačních plánů a územních studií. Některé z těchto dokumentů se věnují rozvoji rozsáhlých území brownfields po bývalých ocelárnách SONP Poldi Kladno.

Jan Bobek

Tebodin, obchodní ředitel pro Střední a Východní Evropu

Jan Bobek ve společnosti Bilfinger Tebodin působí jako obchodní ředitel pro Střední a Východní Evropu. Během dvaceti let v této firmě pracoval na pozicích v Česku, Nizozemí a Německu. V minulosti byl rovněž předsedou řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Firma Bilfinger Tebodin se zabývá přípravou průmyslových a komerčních staveb jak na „green-fieldech“ tak i v „brownfieldech“. V Česku firma navazuje na historii svých kanceláří, která začala v roce 1950. Mateřská firma Bilfinger působí celosvětově v oblasti služeb v řadě průmyslových odvětví, ročně realizuje tržby přesahující 4 miliardy EUR.

Roman Vodný

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitel odboru územního plánování

Roman Vodný je ředitelem odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Je rovněž členem Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Přednáší na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravných kurzech na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování.

2. Panel – Financování

V rámci panelu financování budou prezentovány možnosti financování ze strukturálních fondů EU a národních dotačních programů České republiky. Dále úvěrové příležitosti, problematika dotací z pohledu bankovního sektoru a možnosti finančních nástrojů.

Moderátor

Zdeněk Jana

Evropské kompetenční centrum, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Během své více než 25-leté manažerské a odborné kariéry prošel prakticky celou strukturu subjektů v soukromé, státní, veřejné i neziskové sféře na místní, regionální i celostátní úrovni. Významnou složkou odborného a profesního zaměření byly územní a stavební rozvoj a plánování a financování průmyslových a podnikatelských nemovitostí a dotačních projektů. Aktuálně působí v UniCredit Bank a dlouhodobě spolupracuje v rámci České bankovní asociace, kterou též zastupuje v Monitorovacím výboru OP PIK, a dále s Agenturou CzechInvest a Asociací pro zahraniční investice AFI.

Prezentující

Jan Piskáček

API, Vedoucí oddělení financování podnikatelských nemovitostí

Jan Piskáček se brownfieldy zabývá od roku 2008, kdy nastoupil službu na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Od té doby se věnuje dotačnímu programu Nemovitosti Operačního programu Podnikání a Inovace, který cílí na rekonstrukce a revitalizace nevyhovující podnikatelské infrastruktury v podobě nevyužívaných objektů a brownfieldů. V rámci tohoto programu byla v letech 2007–2015 mezi podnikatele v České republice rozdělena částka přesahující 11 mld. Kč a podařilo se zrekonstruovat a připravit více než 2 288 000 m2 podlahových ploch určených k podnikání.

Radana Leistner Kratochvílová

MMR, Vedoucí Oddělení řízení strategie regionálního rozvoje

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Mezinárodní politiku a diplomacii. Zabývá se především tvorbou strategie regionálního rozvoje po roce 21+, vyhodnocováním regionální politiky a koordinuje uplatňování územní dimenze v ESIF v ČR. Několik let působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR na řídicím orgánu Evropského sociálního fondu a pracovala v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. Dosavadním hlavním úspěchem je schválení programu Re:START! pro restrukturalizované kraje, který MMR ve spolupráci s MPO předložilo do vlády a jeho schválený akční plán, který je obsahuje programy na revitalizaci brownfieldů.

Jan Hanuš

Komerční banka, Head of KB EU Point

Během své kariéry prošel různými pozicemi v agentuře CzechInvest a ČSOB. V KB pracuje 10 let, přičemž posledních 5 let vede útvar KB EU Point - specializovaný útvar KB pro poradenství v oblasti EU dotací a zvýhodněných úvěrových a záručních programů. Je předsedou Pracovní skupiny pro kohezní politiku a finanční nástroje České bankovní asociace.

Jan Hana

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vedoucí oddělení průmyslových zón

Mgr. Jan Hana pracuje jako vedoucí oddělení průmyslových zón na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Do náplně agend tohoto oddělení patří podpora průmyslových zón a podpora brownfields pro podnikatelské využití. Předtím pracoval u soukromých developerů a následně v agentuře CzechInvest jako projektový manažer průmyslových areálů.

3. Panel – Specifické aspekty brownfieldových projektů

Cílem tohoto panelu je představit komplikované procesy, které brownfieldové projekty odlišují od projektů na zelené louce a ukázat možné způsoby jejich řešení. Zvláštní důraz bude kladen na řešení ekologických zátěží a proces povolovacích procesů.

Moderátor

Vladimír Brenner

TAČR, Pověřený konzultant

Vladimír Brenner již skoro 30 let pracuje v oboru sanací ekologických zátěží. Pracoval 5 let jako vědecký asistent na Kalifornské univerzitě v USA , 2 roky v Japonsku na vládním projektu NEDO a zůčastnil se také aktivně EU rámcových projektů AMICO, BIOTOOL, BACSIN a MAGICPAH. Účastnil se přípravy a realizace řady studií proveditelnosti, hydrogeologických průzkumů a sanací. Působil 15 let v organizaci AFI, spolupracující úzce s agenturou CzechInvest, kde byl členem pracovní skupiny Brownfields. Od roku 2015 působí jako sektorový specialista v agentuře TAČR.

Prezentující

Jan Němeček

Enacon, konzultant, partner

Jan Němeček má více jak 25-letou praxi v oblasti průzkumu znečištění horninového prostředí, provádění ekologických auditů a navrhování a řízení komplexních sanačních projektů v tuzemsku a zahraničí. Od roku 2002 působí jako konzultant a partner ve společnosti ENACON s.r.o. Jan Němeček je autorem nebo spoluautorem více jak 40 publikací a příspěvků na odborných konferencích.

Karel Bláha

ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstvo životního prostředí ČR

Původní profesí vědecký pracovník v oborech organická chemie a toxikologie, pracuje na ministerstvu životního prostředí od r. 1995. Od r. 1998 ve funkci ředitele odboru environmentálních rizik, v letech 2006-2010 jako náměstek ministra – ředitel sekce technické ochrany životního prostředí. Od r. 2010 působí jako ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod, v r. 2014 jmenován zástupcem náměstkyně a ředitelky sekce technické ochrany životního prostředí ing. |Bereniky Peštové, PhD).

Pavel Sovička

Pannatoni Europe, generální ředitel Czech Republic & Slovakia

Pavel Sovička má v oblasti průmyslu v regionu České republiky, Slovenska a Maďarska více než 20leté zkušenosti. V současnosti vede samostatnou obchodní jednotku s formováním lokálního byznysu. Za svou kariéru se podílel na více než 3 000 000 m2 akvizicí/likvidací a mezi největší developerské projekty patří Panattoni Park D5 / Stříbro o celkové ploše 200 000 m2 nebo Prague Airport I a II o celkové ploše 185 000 m2.

Pavel Pravda

FER CONSULT, jednatel

Pavel Pravda je advokát s více než 20letou zkušeností v řadě oborů obchodního práva a zakládající partner pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law s.r.o., kde působí již 15. rokem. Ve své praxi se Pavel Pravda věnuje zejména právu nemovitostí, insolvenčnímu právu, energetickému právu a právu veřejných zakázek.
Od roku 2014 se Pavel Pravda vedle své advokátní praxe věnuje též rozvoji průmyslového areálu na Kladně, který je označován jako Areál Poldi.

4. Panel – Příklady úspěšně realizovaných brownfieldů

V závěrečném panelu budou prezentovány příklady již revitalizovaných brownfieldů na území České republiky. V rámci těchto prezentací budou popsány procesy od prvotního záměru až po finální realizaci projektu včetně dopadů projektu na bezprostřední okolí. Odprezentovány budou projekty Dolní oblast Vítkovic, Lipno nad Vltavou -resort Marina a Železný Brod- Kotelna a vodní elektrárna.

Moderátor

Tomáš Kadeřábek

Asociace developerů, ředitel

Tomáš Kadeřábek již více než 20 let pracuje v oboru řízení investiční výstavby. Účastnil se přípravy a realizace celé řady projektů, které zahrnovaly obchodní, kancelářské, bytové i další funkce. Působil ve významných developerských společnostech, jeho činností bylo jak projektové řízení, tak i působení ve vedení společností. Od roku 2006 pracuje Tomáš Kadeřábek jako nezávislý expert v oboru řízení investiční výstavby a účastní se řady projektů. Od roku 2015 působí též jako ředitel Asociace developerů, z.s..

Prezentující

Jiří Michálek

Dolní oblast Vítkovice, z.s.

Projekty uvedené v prezentaci připravoval a řídil z pozice ředitele pro strategii společnosti VÍTKOVICE, a.s. Dnes působí na pozici předsedy předsednictva Dolní oblast Vítkovice, z.s.

Martin Krupauer

ATELIER 8000, architekt

Vystudoval fakultu stavební na ČVUT a architekturu na AVU v Praze. Od roku 1989 vedl spolu s Jiřím Stříteckým ATELIER 8000 se čtyřiceti zaměstnanci, hlavním sídlem v Českých Budějovicích a pobočkou v Praze. Od roku 2012 jej vede sám. Je hostujícím architektem Slovenské komory architektů, přednáší o architektuře a regionálním rozvoji v Praze, Českých Budějovicích a na dalších místech. Několikrát byl členem tuzemských a mezinárodních porot architektonických soutěží.

Martin Klodner

Akcent Bohemia, a.s., ředitel

Martin Klodner působí více jak 20 let na různých manažerských pozicích a má za sebou i zkušenosti ze zahraničí, především z Ukrajiny. Působil v dřevozpracujícím a textilním průmyslu, zabýval se manažerským poradenstvím a v současné době se orientuje především na aktivity spojené s ekonomickými činnostmi a se stavebnictvím. V posledních letech se tak podílel na přípravě a realizaci zajímavých stavebních projektů, především pak na obnově několika malých vodních elektráren.