Brownfieldové prostředí

Historie

Národní strategie regenerace brownfieldů

Statistiky

Veřejné instituce

SEKM

Systém evidence kontaminovaných míst systematicky eviduje informace o kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných místech a ekologických újmách.

RIS

Regionální informační servis (RIS) je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace atd.

VÚMOP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy spravuje aplikaci „Limity využití půdy“, která podporuje zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou produkci, analyzuje dostupnost ploch zařazených do nižších tříd ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) a zobrazuje vrstvu zemědělských brownfieldů.

Partnerství pro české brownfieldy

Projekt je zaměřen na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldů.

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí ČR, která shromažďuje, hodnotí, interpretuje a distribuuje informace o životním prostředí. V Národním geoportálu INSPIRE lze získat a zobrazit zajímavá data.

Česká rada pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy sdružuje společnosti podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.

VCPD

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze mapuje průmyslové dědictví, památky techniky a průmyslu na území České republiky z hlediska historie a teorie architektury, památkové péče a urbanismu.

Města

Město Brno

Město Ostrava

Město Pardubice

Kraje

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

Jihomoravský kraj

Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Další organizace

Refill

Prázdné domy

Invest MORE