Finanční podpora

Program “Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití“

Garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Cílem programu je finanční podpora obcí a krajů za účelem revitalizace a oživení zanedbaných budov a areálů a jejich následné využití pro podnikatelské, příp. částečně i nepodnikatelské účely.

OP PIK Program Nemovitosti

Garantem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a určenou organizací Agentura pro podnikání a inovace (API). Cílem programu je podpora malých a středních podnikatelů při modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov ve všech regionech České republiky mimo území hl. m. Prahy.

IROP

Garantem Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem programu je zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Program Smart Parks for the Future

Garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Cílem programu je finanční podpora obcí, krajů a státních organizací v projektech výstavby, rozvoje podnikatelských nemovitostí a regenerace brownfieldů včetně příslušné infrastruktury.

OPŽP

Garantem Operační programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí ČR.  Program podporuje zlepšování kvality vod a ovzduší, odstraňování odpadů a ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu, a energetické úspory.

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Program SFPI „NPO Brownfieldy“

Program je zacílen na revitalizaci území se starou stavební zátěží pro jiné než hospodářské využití, tzn. záměry nepodnikatelského charakteru. Budovy budou po realizaci projektu sloužit široké veřejnosti a nebudou generovat zisk. Tím se rozumí stavby určené pro vzdělávání, kulturu, sport, společenské účely, sociální nebo zdravotní služby a další. V rámci programu jsou vyhlášeny 4 samostatné výzvy.

Program rozvoje venkova

Garantem Programu rozvoje venkova je Ministerstvo zemědělství ČR.  Program přispívá k rozvoji venkova v České republice na základě trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.

Program Expanze

Program Expanze (nástroj Českomoravské záruční a rozvojové banky) přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na financování projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB.