Národní strategie regenerace brownfieldů

Národní strategie regenerace brownfieldů 2019-2024

Národní strategie regenerací brownfieldů 2019-2024 (NSRB 2024) je aktualizovaná Národní strategie regenerace brownfieldů, která byla vzata na vědomí Vládou ČR dne 8. července 2019. Vizí NSRB 2024 je vytvořit koordinovaný přístup pro regeneraci brownfieldů prostřednictvím státních politik, finančních programů a odpovídajících podmínek, které umožní brownfieldům najít nové ekonomické nebo veřejně prospěšné využití. Znovuvyužití brownfieldů bude přínosem k hospodárnému využívání zastavěného území a rozvoji měst a obcí.

Strategie se zaměřuje na řešení regenerací průmyslových i ostatních typů brownfieldů a klade důraz na zapojení a koordinaci všech zainteresovaných stran, a to jak na úrovni horizontální, tak na úrovni vertikální. Institucionální zabezpečení podpory regenerací je hlavní prioritou NSRB 2024. Dalšími prioritami jsou Finanční podpora, Územní opatření a Vzdělávání, výzkum a osvěta. Všechny tyto oblasti se ukázaly jako klíčové pro nastavení podpory regenerací brownfieldů v ČR.