Nezařazené

Probíhá příjem žádostí o podporu na sanace lokalit s ekologickou zátěží

Ministerstvo životního prostředí přijímá žádosti o podporu v rámci „Programu Životní prostředí 2021–2027“, opatření 1.6.8 – Odstranění rizik kontaminace ohrožujících lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek.

Předmětem výzvy je podpora projektů sanací nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, A1.

Oprávněnými žadateli jsou majitelé nebo uživatelé kontaminovaných lokalit bez ohledu na jejich právní formu (např. obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní podniky, obchodní společnost a družstva, nadace a spolky, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby podnikající či nepodnikající a další.)

Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 200 mil. Kč.

Příjem žádosti probíhá od 7.září do 18. ledna 2023. Další kolové soutěžní výzvy bude MŽP otevírat zhruba jednou za rok. V prvním čtvrtletí 2023 se předpokládá také vyhlášení první výzvy v rámci opatření 1.6.7, která se zaměří na projekty průzkumu ekologických zátěží.

Veškeré podrobnosti a dokumenty k výzvě jsou dostupné na stránkách Ministerstva životního prostředí.